Vince Delvoy, Groenzicht

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Sally Lierman
Björn Bracke
Ann Meirlaen
Pieter Foré

Providentia heeft samen met andere partners zoals de gemeente en buurtbewoners de ambitie om het Borrekensveld nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling om bestaande problematieken de wereld uit te helpen en een samenhangend groengeheel te ontwerpen waarbij duidelijke zonering voelbaar is tussen private en openbare ruimtes. Het gebied zorgt voor verbinding tussen de omliggende groenpolen en weerspiegelt kenmerken. Eenheid wordt gecreëerd door gebruik te maken van loop- en zichtassen die aan de basis liggen van het rechtlijnig ontwerp ook het integreren van gelaagd randstruweel draagt bij aan het eenheidsgevoel. De plek leunt aan om interactie met de buurt aan te gaan door aanpalend private eigendommen en verschillende faciliteiten en doelgroepen in de omgeving. Het versterken van traag netwerk en integreren van driehoeksbeleving binnen het gebied zorgt voor de aanpak van mobiliteitsproblematiek en ligt aan de basis van het doorbreken van het aanwezig isolement. Door het reduceren van verharding, ontwerpen van groene leef- en speelstraat en ecologische verharding te voorzien waar nodig, wordt het onthardingsvraagstuk beantwoord. Het hergebruik van materialen en het opkrikken van de ecologische waarde binnen het park vervolledigen de ambities binnen het project. Aangezien beperkt budget voorzien is wordt er gewerkt met doordachte fasering.

Providentia, together with other partners such as the municipality and local residents, has the ambition to breathe new life into the Borrekenveld area. The aim is to eliminate existing problems and design a coherent green space in which clear zoning can be felt between private and public areas. The area will provide a connection between the surrounding green spaces and will reflect their characteristics. Unity is created through the use of walking and sight axes that form the basis of the rectilinear design. The integration of layered edge vegetation also contributes to the sense of unity. The place aims to interact with the neighbourhood through adjacent private properties and various facilities and target groups in the area. Strengthening the slow network and integrating triangular experiences within the area provides an approach to the mobility problem and is the basis for breaking through the isolation present. By reducing the amount of paving, designing a green living and playing street and providing ecological paving where necessary, the softening issue is addressed. The reuse of materials and the enhancement of the ecological value within the park complete the ambitions within the project. Since a limited budget is available, the project will be carried out in well-considered phases.


Voorlopig presentatieplan