Thijs De Muynck, Illustraties in gitaaronderwijs

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Petra Vermote

Onderzoeksvraag: “Hoe kunnen illustraties binnen het gitaaronderwijs een functioneel verschil maken bij de initiatie van concepten en vaardigheden, gericht op cognitieve, psychomotorische of affectief-esthetische doelstellingen?”

Aan de hand van een vooronderzoek, bestaande uit een literatuurstudie en een bevraging van gitaarleerkrachten, worden lesontwerpen met illustraties opgesteld die een antwoord formuleren op de onderzoeksvraag. Door praktijkonderzoeken in een ontwerponderzoek worden deze lesontwerpen getest. Dit gebeurt kwalitatief d.m.v. beschrijving en reflectie, maar ook kwantitatief d.m.v. een bevraging van de participerende leerlingen.

Uit het ontwerponderzoek blijkt dat illustraties op diverse wijze bijdrage aan het behalen van cognitieve, psychomotorische of affectief-esthetische doelstellingen in het gitaaronderwijs. Het effectief gebruik van illustraties hangt echter af van de interactie tussen leerkracht, leerling en illustratie, waarbij uitleg en feedback essentieel zijn om visuele misverstanden te vermijden, psychomotorische vaardigheden bij te sturen of leerlingen te enthousiasmeren en te betrekken.

Research question: “How can illustrations within guitar teaching make a functional difference in the initiation of concepts and skills focused on cognitive, psychomotor or affective-aesthetic goals?”

Based on a preliminary study consisting of a literature review and a survey of guitar teachers, lesson designs with illustrations are created that formulate an answer to the research question. Through practical research in a design study, these lesson designs are tested. This is done qualitatively through description and reflection, but also quantitatively through a survey of participating students.

The design research shows that illustrations contribute in various ways to achieving cognitive, psychomotor or affective-aesthetic goals in guitar teaching. However, the effective use of illustrations depends on the interaction between teacher, student and illustration, where explanation and feedback are essential to avoid visual misunderstandings, adjust psychomotor skills, or enthuse and engage students.