Sebastiaan Eggermont, Verbeelding als leermiddel

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Ann Saelens

Stel je voor je bent lid van een onderzoeksteam dat een nieuw ontdekt eiland in kaart moet brengen voor de Chileense overheid. Wat voor kennis en vaardigheden heb je dan nodig? Wat zal jouw rol en verantwoordelijkheid in het team zijn? Op welke manier zal je de rapporteren? Met dit soort uitdagingen krijgen leerlingen te maken in Mantle of the Expert. Dit is een onderwijsmethode die verbeelding als leermiddel gebruikt. Er wordt een fictieve context opgezet zodat leerlingen kennis en vaardigheden over verschillende leergebieden heen kunnen toepassen.

Sebastiaan Eggermont onderzocht of de methode ook bruikbaar is voor leerlingen van 6 en 7 jaar in de  Domeinoverschrijdende Initiatie van het DKO.

Dit vakgebied is relatief nieuw in het kunstonderwijslandschap en er bestaat nog nauwelijks literatuur over.

Het ontwerponderzoek resulteerde in een kant-en-klare lesmap gericht op kinderen van 6 en 7 jaar om met Mantle of the Expert aan de slag te gaan over 4 artistieke domeinen heen.

Vertrekkend vanuit de onderzoeksvraag “Hoe kan de onderwijsmethode Mantel of the Expert gebruikt worden om aan de basiscompetenties van Domeinoverschrijdende Initiatie in het DKO te werken?” zette Eggermont van september tot december experimenten op in zijn eigen lespraktijk aan de Academie voor Podiumkunsten Gent. De resultaten bundelde hij in het onderzoeksrapport “Verbeelding als leermiddel”.

Imagine you are a member of a research team tasked with mapping a newly discovered island for the Chilean government. What kind of knowledge and skills will you need? What will be your role and responsibility on the team? In what way will you report the findings? Students face challenges like these in Mantle of the Expert. This is a teaching method that uses imagination as a learning tool. A fictional context is set up so that students can apply knowledge and skills across different learning areas.

Sebastiaan Eggermont studied whether the method is also useful for students aged 6 and 7 in the Cross-Domain Initiation of the DKO.

This subject area is relatively new in the art education landscape and hardly any literature exists about it.

The design research resulted in a ready-made lesson folder aimed at children ages 6 and 7 to engage with Mantle of the Expert across 4 artistic domains.

Starting from the research question “How can the teaching method Mantle of the Expert be used to work on the basic competences of Cross-Domain Initiation in the DKO?”, Eggermont set up experiments from September to December in his own teaching practice at the Academy for Performing Arts Ghent. He compiled the results in the research report “Imagination as a Teaching Tool.”