Pieter Sint Nicolaas, Didactische eigenheden van audio- en ideomotorische leerstrategieën in de afdeling JPR, die dienstbaar zijn in de afdeling klassieke trompet in het DKO.

educatieve master muziek podiumkunsten

Dit onderzoek gaat over audio- en ideomotorische leerstrategien die beginnende trompettisten, in het bijzonder volwassen beginners zouden helpen in hun muzikale ontwikkeling. Een groot deel van het onderzoek vond plaats in de JPR afdeling. Dit is een auto-ethnographisch onderzoek met als doel een persoonlijke transformatie. Ik wilde ook op zoek gaan naar die creativiteit in traditioneel niet erg creative onderdelen van het leren van een instrument zoals opwarming, studeren van techniek, toonladders enz..

Traditioneel ligt er in het lesgeven in de JPR afdeling meer focus op audio- en ideomotorisch musiceren. Vooral het improviseren is belangrijk en wordt al vanaf de lagere graden geintroduceerd. Improvisatie speelt in mijn onderzoek de rol van ideomotorisch muziek maken, waar de grootste focus op ligt.

Ik beschouw mezelf ook als participant van het onderzoek. Samen met mijn leerlingen leerde ik wat er wel en niet zo goed werkt. Ik speelde met hen mee in de oefeningen die ik kreeg van collega’s, las in boeken, of verzon zelf op basis van oefeningen van iemand anders. Vervolgens probeerde ik een antwoord te vinden op de vraag wat het potentieel van deze leervormen zal zijn in de leercontext van klassieke muziek.

This research is about audio and ideomotor learning strategies that would help beginning trumpet players, especially adult beginners in their musical development. Much of the research took place in the JPR department. This is an autoethnographic study with the goal of personal transformation. I also wanted to look for that creativity in traditionally not very creative parts of learning an instrument such as warming up, studying technique, scales, etc..

Traditionally in teaching in the JPR department there is more focus on audio and ideomotor music making. Improvisation is especially important and is introduced from the lower grades. In my research, improvisation plays the role of ideomotor music making, which is the main focus.

I also consider myself a participant of the research. Together with my students, I learned what works and what doesn’t work so well. I played along with them in the exercises given to me by colleagues, read in books, or made up my own based on someone else’s exercises. Then I tried to answer the question of what the potential of these learning forms will be in the learning context of classical music.