Ninke De Roeck, Kunstig Competent integreren in het basisonderwijs.

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karen Van Petegem

Muzische vorming moet als leergebied aan bod komen in het basisonderwijs, maar de leerplandoelstellingen ervan focussen niet uitsluitend op muziek, maar ook op beeld, drama en beweging, kortom een muzische grondhouding. Hierdoor komt muziek zelf, afhankelijk van de expertise van de leerkracht, soms wat op de achtergrond te staan en bestaat de kans dat de klasleerkracht te weinig vertrouwd is met muziek om die leerplandoelstellingen voldoende en degelijk uit te werken.

Met dit onderzoek wens ik voor de leerkrachten uit het basisonderwijs die nood hebben aan ondersteuning op muzikaal vlak, een lessenpakket uit te werken dat tegemoet kan komen aan de leerplandoelstellingen uit zowel de leerplannen van OVSG als de leerplannen van Kunstig Competent in het DKO. Dit opent perspectieven voor leerkrachten in het basisonderwijs om muziek binnen de muzische vorming de aandacht te geven die het verdient.

Dit alles kon ik onderzoeken en uittesten in de eerste graad van Freinetschool ’t Groen Drieske te Gentbrugge. Door te focussen op deze leeftijdscategorie wordt er tegelijk interesse opgewekt bij de leerlingen en zijn ze nog niet te oud om in te stromen in de tweede graad van het Deeltijds Kunstonderwijs.

Musical education must be addressed as a subject in primary education, but its curriculum objectives do not focus exclusively on music, but also on image, drama and movement, in short, a basic musical attitude. Because of this, music itself, depending on the expertise of the teacher, sometimes takes a back seat and there is a chance that the classroom teacher is not sufficiently familiar with music to sufficiently and thoroughly work out those curriculum objectives.

With this research, I want to develop a package of lessons for elementary school teachers in need of musical support that can meet the curriculum objectives from both the OVSG curricula and the curricula of Kunstig Competent in the DKO. This opens up perspectives for elementary school teachers to give music the attention it deserves within musical education.

All this I was able to investigate and test in the first grade of Freinetschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge. By focusing on this age group, the students’ interest is simultaneously aroused and they are not yet too old to enter the second grade of Part-time Art Education.