Matthias De Smet, To rotate or not to rotate, that is the question

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Joost Vanmaele

Tijdens mijn studie aan de Guildhall School of Music & Drama in Londen, inspireerden gesprekken met mijn goede vriend en pianist Sebastian Issler mij om dieper na te denken over pianotechniek. Onze discussies over interpretatie, muziek en repertoire brachten ons bij de vraag: “Wat is techniek en hoe kunnen we die verbeteren?” Sebastian introduceerde me aan de Taubman Approach, een methode die zich richt op de fysiologie van het pianospel. Dit intrigeerde me enorm, zowel voor mijn eigen spel als voor het onderwijzen van anderen.

De Taubman Approach, ontwikkeld door Dorothy Taubman, onderzoekt waarom sommige jonge kinderen complexe etudes moeiteloos spelen, terwijl professionele pianisten vaak worstelen met techniek en uitvoering. De rotatietechniek, een centraal onderdeel van deze aanpak, bleek essentieel voor een vloeiende uitvoering en zelfs voor het herstel na blessures bij pianisten.

Dit inspireerde me om in mijn masterproef dieper in te gaan op de Taubman Approach, met een focus op rotatietechniek.

Mijn onderzoeksvraag luidt: Hoe kan rotatietechniek, zoals die binnen de Taubman Approach wordt toegepast, bijdragen aan de ontwikkeling van een functioneel en muzikaaltechnisch speelapparaat bij jonge en gevorderde pianisten?

While studying at the Guildhall School of Music & Drama in London, conversations with my good friend and pianist Sebastian Issler inspired me to think more deeply about piano technique. Our discussions about interpretation, music and repertoire brought us to the question, “What is technique and how can we improve it?” Sebastian introduced me to the Taubman Approach, a method that focuses on the physiology of piano playing. This intrigued me greatly, both for my own playing and for teaching others.

The Taubman Approach, developed by Dorothy Taubman, explores why some young children play complex etudes effortlessly, while professional pianists often struggle with technique and performance. Rotational technique, a central component of this approach, was found to be essential for fluent performance and even recovery from injury in pianists.

This inspired me to delve deeper into the Taubman Approach in my master’s thesis, with a focus on rotational technique.

My research question is: How can rotational technique, as applied within the Taubman Approach, contribute to the development of a functional and musical-technical playing apparatus in young and advanced pianists?