Marline Vergauwen, De otter als sleutelfiguur voor de Antitankgracht

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Ann Meirlaen
Pieter Foré
Joke Vande Maele
Kobe Verhaeren
Sally Van Winkel

De otter is een territoriaal roofdier dat nood heeft aan een uitgestrekt leefgebied. Om aan de eisen van deze diersoort te voldoen moeten er rondom de ATG bepaalde ingrepen gebeuren zodat deze hier kan gedijen.  

Het leefgebied van de otter is een relatief smalle strook langs weerszijde van de grenszone tussen water en land. Daarom is het belangrijk dat een goede spreiding van schuilplaatsen – die gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit het water aanwezig zijn. Deze landbiotoop moet voldoen aan de nodige kwaliteitseisen op vlak van rust. Dit wil dus zeggen dat er jaarrond voldoende dekking aanwezig moet zijn waardoor de otter zich ongezien kan verplaatsen over land. De Antitankgracht is een lineaire natuurverbinding die door zijn lengte ideaal is voor de otter. Maar door zijn lengte wil dit dus ook zeggen dat er zich op bepaalde plaatsen knelpunten kunnen voorkomen. Deze worden echter niet aanzien als een probleem, maar net als een opportuniteit om de Antitankgracht zichtbaar te maken voor de mensen die er net overheen gaan. 

The otter is a territorial predator that needs an extensive habitat. To meet the requirements of this species, certain interventions must take place around the ATG for it to thrive here.

The otter’s habitat is a relatively narrow strip along both sides of the boundary zone between water and land. Therefore, it is important that a good distribution of shelters — which are easily accessible from the water are present. This land biotope must meet the necessary quality requirements in terms of tranquillity. This means, therefore, that sufficient cover must be present year-round, allowing the otter to move unseen over land. The Antitank canal is a linear wildlife corridor whose length makes it ideal for the otter. But because of its length, this also means that bottlenecks may occur in certain places. These are, however, not seen as a problem, but rather as an opportunity to make the Antitank canal visible to those just crossing it.