Manu Waterschoot, Efficiënt Zelfstandig Oefenen Kan Je Leren

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Sarah Peire
Danny Scheerlinck

De masterproef “Efficiënt Zelfstandig Oefenen Kan Je Leren: Een Onderzoek naar Doeltreffende Strategieën en Tools” werd uitgewerkt door Manu Waterschoot. Hij onderstreept het belang van een structurele aanpak om thuis zelfstandig te oefenen. Aan de hand van het onderzoek zocht hij een antwoord op de onderzoeksvraag: Welke tools en strategieën ondersteunen het zelfstandig oefenen en op welke manier introduceer je ze tijdens een instrumentles?

‘De inzichten en expertise omtrent zelfstandig oefenen die ik opbouwde doorheen mijn  eigen schoolcarrière en oefenpraktijk, werden ook steeds ondersteund door mijn docenten. Op die manier leerde ik het belang van de docent in het oefenproces van de student.’ (Manu Waterschoot)

Wanneer een gestructureerde aanpak om thuis te oefenen ontbreekt, is het moeilijk voor studenten om op regelmatige basis vooruitgang te maken Die vooruitgang ervaren is essentieel voor de motivatie van de student.

Het onderzoek is gericht op het identificeren van de meest effectieve benaderingen om de artistieke groei en motivatie van studenten te stimuleren. Door een combinatie van literatuurstudie, persoonlijke ervaring en praktijk-analyse werden praktische richtlijnen ontwikkeld voor docenten in de muziek-educationele sector.

Dit onderzoek is bijgevolg relevant voor het muziekonderwijs, waar zelfstandig oefenen van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van muzikale vaardigheden.

The master’s thesis “Efficient Independent Practice Can Be Learned: An Investigation into Effective Strategies and Tools” was elaborated by Manu Waterschoot. He emphasizes the importance of a structural approach to independent practice at home. Based on the research, he sought an answer to the research question: Which tools and strategies support independent practice and in what way do you introduce them during an instrument lesson?

The insights and expertise regarding independent practice that I built up throughout my own school career and practice were also always supported by my teachers. That way I learned the importance of the teacher in the student’s practice process.‘ (Manu Waterschoot)

When a structured approach for practicing at home is lacking, it is difficult for students to make progress on a regular basis. Experiencing that progress is essential to student motivation.

This research aims to identify the most effective approaches to encourage students’ artistic growth and motivation. Through a combination of literature review, personal experience and practical analysis, practical guidelines were developed for music education teachers.

Consequently, this research is relevant to music education, where independent practice is critical to the development of musical skills.


Manu Waterschoot