Lauranne De Vocht, ik zoek raak waar ik zoek raak

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Nel Aerts
Peter De Smet

Het niet waart rond in het zijn.’

Het werk bevat een concreet onderzoek naar materialen, lijnen, vlakken en de relatie tussen object, beeld en ruimte dat steeds vertrekt vanuit de materiële voorwaarden.

De spanning tussen het zijn en het niet-zijn manifesteert zich in dit materiële onderzoek door de afwezigheid voelbaar te maken.

Het kantelen, het steunen, het leunen, het hangen, het sijpelen, het breken, het lijmen.

Het verschijnen van vormen, lijnen en vlakken in de materie waardoor de drager niet meer de drager van een beeld wordt maar de drager het beeld zelf wordt.

Eveneens is het een poging om de transcendentale staat van een herinnering te vangen door het registreren van de tijd. De spanning tussen afwezigheid en aanwezigheid ligt aan de basis. Het bewust zijn van het afwezige dat voelbaar wordt in het niet-zijn.

‘The non-being haunts being.’

The work contains a concrete investigation into materials, lines, surfaces and the relationship between object, image and space that always starts from the material conditions.

The tension between being and non-being manifests itself in this material investigation by making the absence palpable.

Tilting, supporting, leaning, hanging, oozing, breaking, glueing.

The appearance of shapes, lines and planes in the material that makes the bearer no longer the bearer of an image but the bearer becomes the image itself.

Likewise, it is an attempt to capture the transcendental state of a memory by registering time. The tension between absence and presence lies at its root. Being aware of the absent that becomes palpable in non-being.

I often see the time 11:11 or 12:34 on clocks (1/10)
I often see the time 11:11 or 12:34 on clocks.
(2023)
How time moves (me)
(2023)
Traces of Being (2023)