Justin Neve, Borrekensveld: een stukje natuur voor de hele buurt.

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Sally Lierman
Kobe Vanhaeren
Ann Meirlaen
Björn Bracke

Borrekensveld te Strombeek-Bever grenst aan Brussel en is sterk vergroeid met de Brusselse agglomeratie. Het is een sociale woonwijk waarin de buurtbewoners de handen ineen willen slaan om de leefbaarheid te verbeteren, zo ook op vlak van groen en klimaatbestendigheid.

Mijn visie voor het toekomstige Borrekensveld is een biodiverse buurttuin creëren waarin activiteiten en sociale interactie centraal staan. Een klimaatbestendig buurtpark, geschikt voor alle leeftijden. Buurtactiviteiten zullen worden aangemoedigd en er zal ruimte voorzien worden voor de bewoners om zelf in te vullen waar en op welke manier deze in het park worden gehouden. Zo hebben ze meer vrijheid en liggen de zones niet al te vast verankerd in het ontwerp. Het klimaatbestendig maken van de wijk wil ik bereiken door het gebruik van minimale verharding, inheemse beplanting en van het Borrekensveld een biotoop maken dat aantrekkelijk is voor dieren.

Naast het creëren van sociale zones zal er ook een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de publieke en private zones. Vandaag de dag lopen deze zones in elkaar over en is er niet altijd sprake van een dergelijke mate van privacy. Deze private zones zullen gerealiseerd worden op een manier waarop het past binnen mijn huidige visie van het Borrekensveld.

Borrekensveld in Strombeek-Bever borders Brussels and is strongly linked to the Brussels conurbation. It is a social housing estate in which the local residents want to join forces to improve their quality of life, also in terms of greenery and climate resistance.

My vision for the future Borrekensveld is to create a biodiverse neighbourhood garden where activities and social interaction are the central focus. A climate-resistant neighbourhood park, suitable for all ages. Neighbourhood activities will be encouraged and space will be provided for the residents to decide where and how they will be held in the park. In this way, they have more freedom and the zones are not too firmly anchored in the design. I want to make the neighbourhood climate-proof by using minimal paving, indigenous plants and by making the Borrekensveld a biotope that is attractive to animals.

Besides creating social zones, a clear distinction will also be made between the public and private zones. Today, these zones run into each other and there is not always such a degree of privacy. These private zones will be realised in a way that fits in with my current vision of the Borrekensveld.


Schetsontwerp 1

Schetsontwerp 2