Jurgen Remmerie, Chronicle of deceleration

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Willem Vermoere

Kroniek van de vertraging, 2023

Traagheid is in dit tijdsgewricht een uitdaging geworden. Het laat toe stil te staan, het hoofd leeg te maken, de leegte opzoeken. Fotograferen betekent in een ander tijd en ruimtebesef komen. Door traagheid kunnen we de dingen op een andere manier waarnemen, en onze focus verleggen. Zelfs weinig spectaculaire onderwerpen verdienen onze aandacht en verbreden daardoor de momentane ervaring. Onze verwachtingen kunnen wankelen. Fotografie gaat in die zin over het verzamelen van tijd, het buigen van tijd of zelfs het stoppen ervan.

Sommige beelden vangen het moment. Door een veranderd gevoel van tijd en ruimte voeren de beelden ons mee. Maar nog steeds met één voet in de realiteit.

De fotomontages, waarin de beelden verschuiven, creëren een bewustzijnsstroom. We kunnen het moment grijpen, terwijl het moment net heel vluchtig lijkt. De onderwerpen zijn gekozen op momenten tijdens wandelingen waar ik rust vind: in de natuur. De beelden kantelen tussen het moment dat we rust en kalmte vinden en de verwachting dat er het volgende moment iets kan gebeuren.

 

Chronicle of deceleration, 2023

Slowness became a challenge in this time juncture. Slowness allows for pausing, clearing one’s head, and searching for emptiness. Photography, for me, means entering a different time and space. Slowness allows us to observe things in a different way, while to shift focus. Even unspectacular subjects deserve our attention and thereby broaden the instantaneous experience. Our expectations may falter. Photography is in that sense about collecting time, bending time or even stopping it.

Some images capture the moment. A changed sense of time and space means the images carry us away. But still with one foot in reality.

The photomontages, in which the images slide, create a stream of consciousness. We can grasp the moment, while the moment seems elusive. The subjects have been chosen at moments during walks where I find peace: in nature. The images tilt between the moment we find peace and calmness and the expectation that something might happen the next moment.