Hélène Deklerck, WIK FOR SPECIALS

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Alec Lagrange


Mijn doelstelling was van bij de aanvang van mijn Masterproeven om vooral een project te realiseren met een sociale impact. Al vrij snel kwam ik uit bij ‘VillaVip Bredene’. Een warme woning waar 10 mensen met een verstandelijke beperking samenwonen met een zorgkoppel. Ik wilde met muziek en meer specifiek drummen iets bewerkstelligen. Een inclusief project met als eindpunt een toonmoment waar ik kon bewijzen wat er allemaal mogelijk is. Mijn project kreeg de naam ‘WIK For Specials’. In mijn voorstudie bleek snel dat er weinig gelijkaardige initiatieven zijn in Vlaanderen. Ideaal dus ook om op een systematische manier een casestudy rond deze thematiek op te bouwen. Ik ben van start gegaan met in kaart brengen welke initiatieven er op dit moment zijn. Mijn tweede deelvraag was hoe ik ervoor kan zorgen dat er een veilige omgeving ontstaat waar iedereen zich goed voelt en hoe creëer ik een groepsgevoel?
Deelvraag 3 en 4 nog verwerken
Ik heb samen met de deelnemers een intensief parcours afgelegd met als afsluiter een groot toonmoment. Er werd gelachen, gedanst, getrommeld, plezier gemaakt en af en toe ook een traantje gelaten. Het was een project waar ik niet enkel de bewoners zag openbloeien maar ook mijzelf.

My objective from the beginning of my Master’s thesis was mainly to realize a project with a social impact. Pretty soon I ended up at ‘VillaVip Bredene’. A warm home where 10 mentally disabled people live together with a caring couple. I wanted to achieve something with music and more specifically drumming. An inclusive project with as its end point a show moment where I could prove what is possible. My project was given the name “WIK For Specials. In my preliminary study, it quickly became clear that there are few similar initiatives in Flanders. So it was ideal to systematically build a case study around this theme. I started by mapping out what initiatives there currently are. My second sub-question was how to create a safe environment where everyone feels good and how to create a group feeling.
Sub-question 3 and 4 still processing
I worked with the participants through an intense course that concluded with a big show moment. There was laughter, dancing, drumming, fun and the occasional tear. It was a project where I saw not only the residents blossom but also myself.