Hélène Casier, Muzikaliteit bij leerlingen in de tweede graad piano

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Mirella Ruigrok
Joost Vanmaele

Sommige kinderen lijken van nature muzikaal te zijn terwijl anderen de grootste moeite moeten doen om een eenvoudige crescendo te produceren. Een kwestie van nature of nurture? Wat betekent muzikaliteit eigenlijk? Voor mij betekent het ‘muzikaal intelligent’ zijn, in staat zijn om muziek te kunnen uitvoeren op een manier die tegelijk persoonlijk is, de luisteraar boeit, en ook strookt met de interne structuur van een werk en de stijlperiode. Het impliceert inzicht en kennis van verscheidene zaken zoals harmonie, muziekgeschiedenis, contrapunt, … maar ook gevoeligheid, expressie en durf. Tot op vandaag vind ik dit de grootste uitdaging van het muzikantschap. Net daarom lijkt het me interessant te onderzoeken hoe andere muzikanten hierover denken. Wat betekent het voor hen? Wat heeft bijgedragen tot hun muzikale ontwikkeling? Geloven zij dat er aan muzikaliteit gewerkt kan worden in de klas, en zo ja: hoe? Vanuit deze info onderzoek ik wat al van bij het prille begin aangeleerd kan worden en ga ik aan de slag met leerlingen in de 2de graad piano. Jong geleerd is immers oud gedaan!

Some children seem to be naturally musical while others have to make the greatest effort to produce a simple crescendo. A question of nature or nurture? What does musicality actually mean? To me it means being “musically intelligent,” being able to perform music in a way that is at once personal, captivates the listener, and is also consistent with the internal structure of a work and its stylistic period. It implies insight and knowledge of several things such as harmony, music history, counterpoint, … but also sensitivity, expression and daring. To this day, I find this the greatest challenge of musicianship. This is precisely why I think it is interesting to explore how other musicians think about this. What does it mean to them? What has contributed to their musical development? Do they believe that musicality can be worked on in the classroom, and if so, how? From this info, I investigate what can be taught from the very beginning and get to work with students in 2nd grade piano. After all, you’re never too young to learn!

June en Willa geven, onder begeleiding van Joost, hun interpretatie van melodie weer.

Kate-Lynn geeft uitleg bij haar weergave van melodie.

Lili onderzoekt hoe ze melodie kan vormgeven aan de piano.