Filippo Gillono, It's a LIE, a multidisciplinary extemporary composition

master na master hedendaagse muziek
Mentoren / Mentors:
Tom Pawuels Joris Blanckaert

L.I.E. is een experimenteel improvisatielaboratorium dat extemporane compositie onderzoekt.

Door middel van een code van gebaren worden vorm en inhoud van de performance gemoduleerd en aangepast in het huidige moment.

Een echte live compositie wordt gecreëerd door improvisatie, dankzij de horizontale collectieve deelname van muzikanten en performers.

 

L.I.E. is een kleine gemeenschap van kunstenaars die een gemeenschappelijk artistiek onderzoek delen.

Het is bedoeld als een open laboratorium omdat het de performativiteit in zijn eigen praktijk zoekt.
Het creatieve proces duurt de hele duur van de verschillende sessies en beïnvloedt de inhoud van de voorstellingen die in constante evolutie zijn.

Door deze houding drukt de groep zijn identiteit uit in zowel zijn eigenheid als in zijn collectiviteit, wat resulteert in een horizontale live compositie.

De aanwezigheid van multidisciplinariteit in het ensemble geeft de groep empathie en motiveert hen om af te wijken van hun comfortabele pad en zet hen aan tot interactie, het voorstellen en ontwikkelen van ideeën die mogelijk vertaald worden vanuit verschillende media.

Het is een creatieve bevrijding om een geluid te genereren met een actie die op verschillende plaatsen in de performatieve ruimte bestaat.
Het is een extemporeel onderzoek om te proberen muzikale of performatieve routine te vertalen met behulp van een ander instrument.

De gebarencode is bedoeld om te worden beschouwd als een ander instrument naast je ervaring, de instrumenten en objecten die in de zaal zijn verplaatst.

Iedereen kan de code gebruiken om geluid en bewegingen te creëren.

Niemand is verplicht om aan een geleide opdracht te voldoen, mee te doen.

L.I.E. is an experimental improvisation laboratory that explores extemporaneous composition.

Through a code of gestures, the form and content of the performance are modulated and modified in the present moment.

A genuine live composition is created through improvisation, thanks to horizontal collective participation of musicians and performers..

 

L.I.E. is a small community of artists that share a common artistic research.

It is intended to be considered as an open laboratory because it seeks the performativity in its own practice.
The creative process lasts throughout the different sessions and influence the content of the performances that are in constant evolution.

Following this attitude, the group expresses its identity in its singularity as well as in its collectivity resulting in an horizontal live composition.

The presence in the ensemble of a multidisciplinarity empathizes and motivates the group to deviate from its comfortable path and push them to interact, propose and develop ideas potentially translated from a different media.

It is a creative liberation to generate a sound with an action that exists in different places in the performative space.
It is an extemporaneous research to try to translate musical or performative routine using a different tool.

The gestures code is meant to be considered as another tool in addition to your experience, the instruments and objects displaced in the hall.

Anyone can use the code to create sound and movements.

No one is obliged to answer to a conducted task.

 

It’s a LIE

15/06/2024

live at Mill

Rue Gabrielle Petit 4, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Belgium

doors at h20