Fae Baeke, Zorgstructuur

educatieve master audiovisuele beeldende kunsten
Mentoren / Mentors:
Ann Saelens

“Welke elementen zijn noodzakelijk voor het installeren van zorg binnen een creatief proces waarin het kwetsbare lichaam als instrument centraal staat?”

 

Als leerkracht probeer ik geregeld terug te kijken naar mijn eigen ervaringen als leerling. Ik probeer te vermijden dat ik de negatieve ervaringen doorgeef; bijvoorbeeld de momenten waarop ik een gebrek aan zorg ervaarde, en probeer de positieve ervaringen mee te nemen en te herhalen in mij eigen klas. Zo denk ik dat we allemaal proberen projecteren waar we zelf het meest uit gegroeid zijn, dit om de volgende generatie des te meer kans op slagen te bieden. Toch lukt dit niet altijd even goed. Wat kan er gedaan worden om daarin te helpen?

Doorheen verschillende methodologieën voerde ik onderzoek naar zorg en de structuren daarrond. Dit bracht mij tot 6 pilaren die leerkrachten kunnen helpen in het opbouwen daarvan.

 

Uitgewerkt in 3 dubbelzijdige bladwijzers zodat ze steeds als kleine herinneringen dicht bij de hand zijn.

“Which elements are necessary to install care within a creative proces which, at its core, has the vulnerable body as its instrument?”

 

As a teacher I often try to look back on the experiences I had as a student. I try to avoid passing on negative experiences; like moments in which I felt a lack of care, and I try to move forward with and replicate the positive experiences in my own classroom. As I believe we all try to project what helped us most to grow, this to increase the next generation’s chance at succes. Yet this doesn’t always seem to happen. What can be done to help?

Through several methodologies I conducted research into care and it’s surrounding structures. This brought me to 6 pillars that can help teachers in building it up.

 

Shaped into 3 double sided bookmarks to serve as small reminders that are always close by.