Emmy Durnez, Onderzoek naar de ontwikkeling van de jonge zangstem met specifieke focus op de toonhoogte.

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Dirk Lievens
Links:

Dit onderzoek richt zich op de jonge zangstem, dat als een kostbaar instrument gekoesterd en verder gevormd moet worden. Het doel is niet alleen om deze kinderen te ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun stem, maar ook om een blijvend resultaat te behalen waardoor ze hun volledige vocale potentieel bereiken. Het vermogen om nauwkeurig en consistent een correcte toonhoogte vast te kunnen houden is een essentieel onderdeel van de zangvaardigheid, maar het is ook een punt waar veel jonge zangers mee worstelen. Dit onderzoek richt zich niet alleen op het identificeren van effectieve methoden voor stemontwikkeling, maar ook op het begrijpen hoe deze methoden kunnen worden toegepast binnen de context van het onderwijsdoel ‘samenzingen’ in samenklank.

Door de aandacht te richten op de ontwikkeling van de jonge zangstem en het stimuleren van samenzang als onderdeel van muzische vorming, streef ik naar een blijvende impact op het leven van de jonge leerlingen. Deze taak als onderzoeker en pedagoog neem ik serieus en ik zie het als een deel van mijn missie om de toekomstige jonge zangers bij te staan en te begeleiden.

Het doel van dit onderzoek is om effectieve onderwijsmethoden te identificeren die gericht zijn op de stemontwikkeling bij jonge kinderen van 7 tot 9 jaar oud op basisscholen, met een specifieke focus op het verbeteren van de toonhoogtecontrole. Er wordt gestreefd om bij te dragen aan een verbeterde zangvaardigheid en zelfvertrouwen bij kinderen.

This research focuses on the young singing voice, which needs to be cherished and further shaped as a precious instrument. The goal is not only to support these children in the discovery and development of their voice, but also to achieve lasting results that allow them to reach their full vocal potential. The ability to accurately and consistently hold a correct pitch is an essential part of singing ability, but it is also an issue that many young singers struggle with. This research focuses not only on identifying effective methods for voice development, but also on understanding how these methods can be applied within the context of the educational goal of “singing together” in consonance.

By focusing on the development of the young singing voice and encouraging singing together as part of musical education, I strive to make a lasting impact on the lives of young learners. I take this task as a researcher and educator seriously, and I see it as part of my mission to assist and guide future young singers.

The goal of this research is to identify effective teaching methods aimed at voice development in young children 7 to 9 years old in elementary schools, with a specific focus on improving pitch control. The aim is to contribute to improved singing skills and self-confidence in children.


Door middel van een didactisch verhaal worden de verschillende methodes verzameld en gepresenteerd aan de kinderen, die vrijelijk deelnemen aan het spel en de methodes emuleren in een vorm van cosplay. Terwijl ze deelnemen aan het verhaal en zich identificeren met de dieren, wordt er een gedeelde fantasiewereld gecreëerd waarin ze plezier hebben en zich actief opstellen om aan stemvorming te doen.

Gedurende vier sessies werden de methodes toegepast, waarbij elke methode gevolgd en geëvalueerd werd. Deze verschillende methoden worden geanalyseerd en de effectiviteit per methode werd beoordeeld aan de hand van verzamelde gegevens, vooral geluidsopnames.