Ellen Moens, De gezonde wijk als ideale leefomgeving voor mens en dier

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur
Mentoren / Mentors:
Pieter Foré
Sally Lierman
Ann Meirlaen
Kobe Vanhaeren
Joke Vande Maele

Muide Meulestede is een schiereiland dat gevormd werd door de waterverbinding naar zee. De wijk is merkbaar fysiek afgescheiden van de stad. De twee staan echter wel in connectie. Muide Meulestede bestaat grotendeels uit sociale meergezinswoningen met groene omgeving en kleine individuele arbeiderswoningen. Het is een dichtbevolkte wijk wat zorgt voor veel drukte. Door het feit dat de regio zo volkrijk is, worden ze geconfronteerd met verschillende problemen. Zo is er heel wat sluikstort en afval aanwezig. In het algemeen is er sprake van onderbenutting zowel op recreatief , sociaal als educatief vlak. Kinderen voelen zich op bepaalde plaatsen onveilig en een gevoel van thuiskomen is ver te zoeken.

Muide Meulestede is a peninsula that was formed by the water connection to the sea. The neighborhood is noticeably physically separated from the city. However, the two are connected. Muide Meulestede consists largely of social multi-family homes with green surroundings and small individual workers’ houses. It is a densely populated neighborhood which creates a lot of crowds. Due to the fact that the region is so populous, they are faced with various problems. For example, there is a lot of illegal dumping and waste present. In general, there is underutilization on a recreational, social and educational level. Children feel unsafe in certain places and a feeling of coming home is hard to find.

In de gemeenschappelijke tuinen bieden we nestgelegenheid aan een diversiteit van insecten, vlinder, bijen en vogels. Het gaat biodiversiteit aankaarten en zal duidelijk maken dat we als individu zelf een bijdrage kunnen leveren in onze eigen tuin. Dit kan ook door het plaatsen van een insectenhotel. Vanwege de schaarse ruimte in de stad, zullen we niet alleen de focus leggen op het horizontale groen, maar ook verticaal groen toepassen. Verticaal groen gaat niet alleen het straatbeeld veranderen, maar ook een meerwaarde bieden aan de private sfeer.


De ideale leefomgeving voor mens en dier

Hittestress voorkomen door de schaduw te gebruiken van diverse inheemse beplanting en bomen. Parkeren gebeurt weliswaar op open verharding.  Ook terrassen bij de woningen krijgen halfopen verharding of verharding waar het water ter plaatse kan infiltreren. Een minimale ontharding van 45%. Dit streefdoel is niet alleen goed voor de natuur, maar past ook bij de gewenste sfeer die we willen creëren. Wadi’s die helpen bij het vertragen en vasthouden van water en zorgen voor een bijzondere en aanvullende ecologische kwaliteit. We  creëren een eenvoudig systeem voor het vasthouden en hergebruik van regenwater.


Inspelen op het veranderende klimaat

Inzetten op circulaire economie en seizoens- en plaatsgevonden voeding. Stadskinderen laten we kennis maken met de wijze waarop voeding wordt geproduceerd en hoe we dit in ons eetpatroon terug laten komen. Maar ook een bewegingsnetwerk wordt uitgestippeld adv kwalitatieve wandel en fietspaden, waar directe functionele verbindingen, ruimte voor kinderen (speelde promenade), rolling routes, woonerven en short cuts. De gezonde mens en de diversiteit staat centraal; mindervaliden, kinderen, kleuters, tieners, gepensioneerden, enz.


De gezonde stad maakt de gezonde mens

Muide Meulestede staat open voor diverse woontypologieën. Leegstaande gebouwen krijgen nieuw leven ingeblazen met tijdelijke invullingen. Kijkend naar de problematiek, bijvoorbeeld, de dag van vandaag zou men dit als tijdelijke woonplek voor vluchtelingen kunnen voorzien. Ook het concept ‘Open House’ kan een zeer aantrekkelijke zijn voor de buurt. Hierbij kan men bijvoorbeeld de scholen buiten de uren gebruiken voor diverse activiteiten in de avond of als short cuts in het weekend. Deelplekken en plekken die gezamenlijk eigendom zijn van bewoners, bevorderen het sociale contact. Men kan tuingereedschap lenen in het buurtcentrum of in gezamenlijke opslagplaatsen. Op die manier ontstaat er een sociale band met de buren. Lage brede, inheemse heestergroepen en bloemengraslanden vormen de overgang tussen privaat en openbaar. De publieke groene ruimte loopt als het ware binnen in de woonkamer.


Een balans tussen interactie en het individu