Elke Vanalderwereldt, Partituurstudie - een andere kijk

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Alec Lagrange

De onderzoeksvraag van mijn masterproef luidt als volgt: hoe kan ik op een alternatieve manier aan de slag met beginnende kinderen in het DKO om een partituur vorm te geven en te analyseren?

Tijdens de instrumentlessen wordt er heel vaak de nadruk gelegd op de vakdeskundigheid. Mijn onderzoek focust zich op andere invalshoeken om een partituur te benaderen. Ik wilde daarnaast ook een link leggen tussen MCV en de instrumentles omdat dit vaak te weinig wordt gedaan. Aan de hand van mijn onderzoek wil ik kijken of de leerlingen een beter of een ander beeld kunnen krijgen van een partituur.

Om deze omvangrijke vraag systematisch aan te pakken heb ik mijn onderzoek opgedeeld in een aantal deelvragen. Eerst en vooral ben ik gaan kijken welke soorten van partituurstudie er voor beginnende pianisten bruikbaar zouden zijn binnen dit onderzoek. Ik heb hier informatie verzameld aan de hand van verschillende bronnen.

In mijn tweede deelvraag ben ik gaan kijken hoe het lichaam en structurele markeringen ingezet kunnen worden in een partituuranalyse. Binnen deze praktijk heb ik verschillende sub-vormen gehanteerd: lichaam (ritme en uitbeelden), partituur (kleuren) en fantasie (verhalen). Ik heb dit uitgetest bij leerlingen in het DKO.

Tenslotte heb ik de resultaten van deze aanpak in kaart gebracht. Ik ben vanuit verschillende invalshoeken gaan kijken hoe de relatie van leerlingen t.a.v. een compositie is veranderd door een voorafgaande partituurstudie in termen van voorstellingsvermogen.

The research question of my master’s thesis is as follows: how can I work in an alternative way with children who are just starting out in DKO/part-time art education progam to shape and analyze a score?

During instrument lessons, there is very often an emphasis on subject expertise. My research focuses on other angles to approach a score. In addition, I wanted to make a link between MCV and instrument lessons because this is often done too little. Through my research, I want to see if students can get a better or a different view of a score.

To systematically address this extensive question, I have divided my research into a number of sub-questions. First, I set out to see what types of score study would be useful for beginning pianists within this study. I gathered information here using various sources.

In my second sub-question, I started looking at how the body and structural markings can be used in a score analysis. Within this practice, I used different sub-forms: body (rhythm and portrayal), score (colors) and fantasy (stories). I tested this with students in the DKO/part-time art education program.

Finally, I mapped the results of this approach. I started from different perspectives to see how students’ relationship toward a composition changed as a result of a prior score study in terms of imagination.


Een oefening rond body percussie

Een partituur analyseren met kleuren

Uitbeelden van articulaties