Elke Pannier, Heartland

master beeldende kunsten
fotografie
Mentoren / Mentors:
Annelies de Mey
Links:
Instagram

Het grensgebied dat doorgaans wordt beschouwd als de scheiding tussen de Nederlandse Bijbelgordel en de rest van Nederland, vormt het decor van Heartland.

De term heartland vindt zijn oorspronkelijke betekenis in de Amerikaanse midwest, verwijzend naar het vitale centrum van industrie en productie van de Verenigde Staten. Niet toevallig het gebied waarin ook de Amerikaanse bijbelgordel terug te vinden is, waar de Nederlanders zo’n dertig jaar geleden hun inspiratie haalden. Op het moment dat de term heartland meer weerklank vond, vervaagde ook de nostalgische manier van leven waarnaar het verwees. Na verloop van tijd kreeg het begrip sentimentele connotaties, die beelden oproepen van idyllische landschappen en traditionele waarden.

Vandaag de dag wordt wat ik beschouw als het Nederlandse heartland, met zijn homogene economische, politieke en religieuze kenmerken, evenzeer onderworpen aan demografische, culturele en socio-economische veranderingen. Heartland vormt een portret van een gebied in spreidstand tussen traditie en vernieuwing, behoudsgezindheid wordt uitgedaagd door de onvermijdelijke komst van verandering.

The border area generally considered to be the divide between the Dutch Bible Belt and the rest of the Netherlands is the setting for Heartland.

The term heartland finds its meaning in the American Midwest, referring to the vital center of industry and manufacturing of the United States. Not coincidentally, the area in which the American Bible Belt can also be found, is where the Dutch drew their inspiration from some thirty years ago. As the term heartland became more resonant, the nostalgic way of life to which it referred also faded. Over time, the term acquired sentimental connotations, conjuring up images of idyllic landscapes and traditional values.

Today, what I consider the Dutch heartland, with its homogeneous economic, political and religious characteristics, is equally subject to demographic, cultural and socioeconomic changes. Heartland forms a portrait of an area in split between tradition and innovation, preservationism challenged by the inevitable arrival of change.