Eddy Louisia, a disorganizing overview of rewiring neuro-networks by nurturing the multidimensional and hyper-transformative powers we, as ancient stardust constellations, inherently contain a.k.a. photosynthesis

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
hans bryssinck

EN: a disorganizing overview of rewiring neuro-networks by nurturing the multidimensional and hyper-transformative powers we, as ancient stardust constellations, inherently contain a.k.a. photosynthesisIn my artistic practice deconstruction and an investigative aspect keep coming back. There is no boundary between personal life and practice. I try to make abstract, subjective, or emotional information more tangible. I’m interested in both performativity and sciences.
That’s why I’m attracted to collections, databases, maps, multitudes.

I started my project researching strategies that support or facilitate the (ongoing) healing of trauma. Both as an individual and a collective process, but informed by my personal experience and with my body as the main vehicle.

I want to know how bodies that survived can experience joy.

The main strategies I found so far can be put in three different categories:

♡ performative practices
based on transformation and/or embodiment

♡ manifesting non-violence and queerness
manifesting as in turning imagination into action,
where science-fictions become realities.

♡ reproductive labor
(mostly unpaid) domestic housework and caregiving
actions that are about growing and maintaining

Now I am showing an inventory, in its current form.
It shows my research as a collection of traces. These I call documents.

Some documents are more practical and some more theoretical, some I have created myself and some I found. There are objects, audio recordings, videos, textile- and other craftworks, paper documents, rituals, notes, pictures, …

The title of the inventory is very long and full of expensive words. It comes with a little dictionary, in which I explain what I mean with the words. I think in the unraveling of the title you can see how I look at my original question; how I would answer it at this point.NL: een desorganiserend overzicht van het herbedraden van neurale netwerken door de multidimensionale en hyper-transformatieve krachten te voeden/verzorgen die we, als oude sterrenstofconstellaties, inherent bezitten, ook wel bekend als fotosyntheseIn mijn artistieke praktijk komen deconstructie en een onderzoeksmatig aspect steeds terug. Er is geen grens tussen persoonlijk leven en praktijk. Ik probeer abstract, subjectief of emotionele informatie tastbaar te maken. Ik ben geïnteresseerd in performativiteit en wetenschappen. Dat is waarom ik aangetrokken ben tot verzamelingen, databanken, mappen en veelheden.

Mijn project begon bij het onderzoeken van strategieën die de (voortdurende) genezing van trauma ondersteunen of faciliteren. Dit zowel als een individueel als collectief proces, maar geïnformeerd door mijn persoonlijke ervaring en met mijn lichaam als voornaamste voertuig.

Ik wil weten hoe lichamen die overleefden vreugde kunnen ervaren.

De belangrijkste strategieën die ik tot zover heb gevonden, kunnen in drie categorieën worden geplaatst:

♡ performatieve praktijken
gebaseerd of transformatie en/of belichaming

♡ het manifesteren van geweldloosheid en queerness
manifesteren, als in verbeelding omzetten in acties, waar science-ficties realiteiten worden

♡ reproductieve arbeid
(vaak onbetaald) huishoudelijk werk en zorgverlening
handelingen die gaan over groeien en onderhouden

Nu toon ik een inventaris, in haar huidige vorm. Het geeft mijn onderzoek weer als een verzameling van sporen. Deze noem ik documenten.

Sommige documenten zijn eerder praktisch en sommige meer theoretisch, sommige heb ik zelf gemaakt en andere heb ik gevonden. Er zijn objecten, audio-opnames, videos, textiel- en andere handwerken, papieren documenten, rituelen, notities, beelden,…

De titel van de inventaris is heel lang en vol duren woorden. Ze komt met een klein woordenboek, waarin ik uitleg wat ik met de woorden bedoel. Ik denk dat je, in het ontrafelen van de titel, te weten komt hoe ik nu kijk naar mijn oorspronkelijke vraag; hoe ik ze momenteel zou beantwoorden.