Chloë van Hamme, Hydro Hystera

master beeldende kunsten
vrije kunsten
Mentoren / Mentors:
Wouter Decorte
Paul Demets

In haar master is Chloë op zoek gegaan naar het visueel formuleren wat voor haar kwetsbaarheid en fragiliteit voorstelt, maar tegelijkertijd een symbool van kracht is. Door verdere uitdieping van die interesse in het lichaam abstraheren in de vorm van textiel-installaties is ze uiteindelijk gekomen op het idee om een baarmoeder-achtige installatie te creëren waarin niet alleen de textielsculpturen bijdragen aan de gewenste sfeer een neerzetting, maar ze ook tracht te experimenteren met geluid, projectie en licht om een volledig sensorische ervaring te verkrijgen.

Van hamme tracht hiermee te weergeven hoe we in zaken die vaak met kwetsbaarheid, zachtheid en soms zelf zwakheid ook het tegenovergestelde kunnen emanciperen. Een baarmoeder is een heel gevoelig maar sterk orgaan, dus voor haar was dit de meest evidente keuze om te hanteren in verband met haar praktijk.

In voorgaande jaren lag de focus voornamelijk op materiaalonderzoek en hoe de installatie op zichzelf stond, in haar masterjaar komen alle onderzoeken samen, ook waar haar theoretische interesses liggen in het vakgebied, met de nadruk op de kwetsbare/agressieve kant van mensen naar voor te schuiven in een sensorisch gevoelige installatie.

In her master’s, Chloë went in search of visual formulation that represents vulnerability and fragility for her, but at the same time is a symbol of strength. By further deepening that interest in abstracting the body in the form of textile installations, she eventually came up with the idea of creating a womb-like installation in which not only do the textile sculptures contribute to the desired atmosphere and a setting, but she also tries to experiment with sound, projection and light in order to obtain a fully sensory experience. Van hamme tries to show how we can also emancipate the opposite in matters that are often with vulnerability, softness and sometimes even weakness. A uterus is a very sensitive but strong organ, so for her this was the most obvious choice to handle in connection with her practice. In previous years, the focus was mainly on material research and how the installation stood on its own, in her master year all research comes together, including where her theoretical interests lie in the field, with the emphasis on the vulnerable/aggressive side of people to be put forward in a sensory sensitive installation.

Close-up #1

In haar master is Chloë op zoek gegaan naar het visueel formuleren wat voor haar kwetsbaarheid en fragiliteit voorstelt, maar tegelijkertijd een symbool van kracht is. Door verdere uitdieping van die interesse in het lichaam abstraheren in de vorm van textiel-installaties is ze uiteindelijk gekomen op het idee om een baarmoeder-achtige installatie te creëren waarin niet alleen de textielsculpturen bijdragen aan de gewenste sfeer een neerzetting, maar ze ook tracht te experimenteren met geluid, projectie en licht om een volledig sensorische ervaring te verkrijgen.

Van hamme tracht hiermee te weergeven hoe we in zaken die vaak met kwetsbaarheid, zachtheid en soms zelf zwakheid ook het tegenovergestelde kunnen emanciperen. Een baarmoeder is een heel gevoelig maar sterk orgaan, dus voor haar was dit de meest evidente keuze om te hanteren in verband met haar praktijk.

In voorgaande jaren lag de focus voornamelijk op materiaalonderzoek en hoe de installatie op zichzelf stond, in haar masterjaar komen alle onderzoeken samen, ook waar haar theoretische interesses liggen in het vakgebied, met de nadruk op de kwetsbare/agressieve kant van mensen naar voor te schuiven in een sensorisch gevoelige installatie.


Close-Up #2

Close-Up #3