Charlotte Vansteelant, Colonia I co-housing in de stad

bachelor interieurvormgeving via afstandsonderwijs
Mentoren / Mentors:
Toon Heyndrickx

“Er moet sprake zijn van enerzijds een collectieve participatie aan de maatschappij en anderzijds moet er ruimte zijn om het individu te ontwikkelen.” – Le Corbusier

“Moderne architecten, van Hilberseimer tot Koolhaas, hebben de grootstad als werkterrein gekozen, niet (of niet alleen) vanuit esthetische voorkeuren maar vanuit een verlangen naar waarheid, confrontatie en zichtbaarheid. Wie de grootstad negeert, negeert waar de maatschappij om draait, steekt de kop in het zand, en probeert zichzelf te sussen met provinciale ficties en conservatieve droombeelden. De metropool staat voor kapitaal, migranten, diensten, arbeid, kunst, cultuur, shopping, treinen, metro, auto’s, betogingen, groepswoningbouw, macht, commercie, globalisering, misdaad en politiek – en dat alles op een beperkte oppervlakte naast elkaar.” – Christophe Van Gerrewey

“Nieuwe tijden vragen een nieuwe benadering” – Walter Gropius

“On the one hand there must be a collective participation in society and on the other hand there must be room to develop the individual.” – Le Corbusier

“Modern architects, from Hilberseimer to Koolhaas, have chosen the metropolitan area as their field of work, not (or not only) out of aesthetic preferences but out of a desire for truth, confrontation and visibility. head in the sand, and tries to appease itself with provincial fictions and conservative dreams The metropolis represents capital, migrants, services, labor, art, culture, shopping, trains, metro, cars, demonstrations, group housing, power, commerce, globalization , crime and politics – all in a limited area next to each other. ” – Christophe Van Gerrewey

“New times demand a new approach” – Walter Gropius