Carlo Sampaolesi, Space Is Only Noise // Performance for accordion, visuals and electronics

master na master hedendaagse muziek
Mentoren / Mentors:
Luca Piovesan
Tom De Cock
Tom Pauwels

Geluid is ruimte

En deze voorstelling gaat over ruimtes en de mensen die ze bewoond hebben.

Alle ruimtes die we hebben gebouwd en vergeten, bewoond en veranderd.

Geluid is tijd in ruimte

En deze voorstelling gaat over de tijd die we hebben samengeperst en vervormd. Al die tijd die we niet hebben waargenomen omdat we te gefocust waren op iets anders of die we, integendeel, nooit hebben zien passeren.

Al deze ruimten, al deze tijden en al deze stiltes hebben een geluid, een geluidsbeeld dat in ons hoofd nagalmt.

Het is langgerekt, golvend en ongrijpbaar.

Het ademt en kronkelt, het worstelt en rust, maar het verlaat ons nooit.

The Performance is opgevat als een enkele handeling, een ononderbroken geluidsevenement zonder begin of einde.

Het is een gebeurtenis, een ervaring van trillingen die de ruimte vullen op een ordelijke, niet-willekeurige manier. Het zijn tekens die actief inhoud uitdrukken, ze betekenen iets anders dan zichzelf.

Ze lijken stom voor ons, zonder hun ware betekenis te kennen. Op een bepaald moment, als de tijd om is, werpen we deze inhoud van ons af en vertrekken we, alsof de deur gesloten is.

PERFORMANCE VOOR ACCORDEON, VISUALS EN ELEKTRONICA

Sound is Space

And this performance is about spaces and the people who have inhabited them.

All the spaces we have built and forgotten, occupied, lived in and changed.

Sound is Time in Space

And this performance speaks of the time we have compressed and distorted. All that time that we have not perceived because we were too focused on something else or that, on the contrary, we have never seen pass.

All these Spaces, all these Times and all these Silences have a Sound, a sound image that echoes in our heads.

It is elongated, rippling and impalpable.

It breathes and twists, it struggles and rests, but never leaves us.

The Performance is conceived as a single act, an uninterrupted sound event that has no beginning or end.

It’s an event, an experience of vibrations that fill space in an orderly, non-random manner. They are signs that actively express content, they signify something other than themselves.

They appear mute to us, without knowing their true meaning. At a certain point, time runs out, we shed these contents and leave, as if the door were closed.

PERFORMANCE FOR ACCORDION, VISUALS AND ELECTRONICS