Blauw De Greve, Eerste Hulp Bij Autisme in de zangklas

educatieve master muziek podiumkunsten
Mentoren / Mentors:
Karen Van Petegem
Maarten Weyler

Mijn scriptie belicht de invloed van autisme op het leergedrag van leerlingen, alsmede de rol van leerkrachten bij het bieden van adequate ondersteuning en begeleiding. Mijn scriptie biedt een diepgaande analyse van mijn praktijkervaringen als leerkracht, waarbij ik mij specifiek richt op de casestudy van Aidan, een 10-jarige jongen met een zware vorm van autisme. De centrale onderzoeksvraag van mijn scriptie is: Op welke manieren kan ik leerkrachten ondersteunen in hun lespraktijk wanneer zij te maken hebben met leerlingen met autisme? Mijn streven is om met deze scriptie niet alleen mijn eigen praktijk te verbeteren, maar heeft ook als doel een algemene tool (EHBA) in de vorm van een spiekwaaier te ontwikkelen die leerkrachten kunnen gebruiken als leidraad bij het ondersteunen van leerlingen met autisme in hun lespraktijk. Elke individuele leerling met autisme zal unieke uitdagingen en behoeften hebben, en het is cruciaal om te erkennen dat er geen one-size-fits-all aanpak is voor het onderwijs aan leerlingen met autisme. Deze tool dient eerder als een richtlijn, een houvast waar leerkrachten op kunnen terugvallen wanneer ze geconfronteerd worden met het ondersteunen van leerlingen met autisme in hun klas. Het biedt een andere invalshoek en fungeert als een klankbord om een beter inzicht te krijgen in wat autisme inhoudt en hoe wij als leerkrachten effectief kunnen ondersteunen.  

My thesis highlights the impact of autism on pupils’ learning behaviour, as well as the role of teachers in providing adequate support and guidance. My thesis offers an in-depth analysis of my practical experiences as a teacher, focusing specifically on the case study of Aidan, a 10-year-old boy with severe autism. The central research question of my thesis is: In what ways can I support teachers in their teaching practice when dealing with pupils with autism? My aim with this thesis is not only to improve my own practice, but also aims to develop a general tool (EHBA) in the form of a cheat sheet that teachers can use as a guide when supporting pupils with autism in their teaching practice. Each individual pupil with autism will have unique challenges and needs, and it is crucial to recognise that there is no one-size-fits-all approach to teaching pupils with autism. Rather, this tool serves as a guideline, a handhold that teachers can fall back on when faced with supporting pupils with autism in their classrooms. It offers a different perspective and acts as a sounding board to gain a better understanding of what autism means and how we as teachers can effectively support it.