Baue Vercammen, Point of View

master beeldende kunsten
grafisch ontwerp
Mentoren / Mentors:
Kasper Andreasen
Jan Kempenaers
Angelique Campens

Licht dat door een raam valt — gangen rond een concertzaal — sfeerverlichting in de woonkamer. Ruimtelijke indrukken worden vastgelegd in foto’s die vervolgens als basis dienen voor beeldend werk. Hun oorsprong is zowel huiselijk als publiek en cultureel. Het zijn geen documentaire beelden, maar geënsceneerde taferelen. Elementen in thuisruimtes worden weggenomen of toegevoegd; een fel flitslicht belaagd publieke ruimtes; zorgvuldig gekozen standpunten beïnvloeden hun lezing.

De foto’s en beeldende werken komen samen in opstellingen die nooit af zijn en veranderen per toonmoment. Ze vormen constellaties zonder een duidelijk begin of einde. Licht, verhulling en het vlak vormen leidmotieven die niet altijd duidelijk afgelijnd zijn.

Light falling through a window – corridors surrounding a concert hall – atmospheric lighting in the living room. Spatial impressions are captured in photographs that then serve as the basis for visual work. Their origins are domestic as well as public and cultural. They are not documentary images, but staged scenes. Elements in home spaces are removed or added; a bright flash besieges public spaces; carefully chosen viewpoints influence their reading.

The photographs and visual works come together in series that are never finished and change every exhibition. They form constellations without a clear beginning or end. Light, concealment and the plane form leitmotifs that are not always clearly delineated.