Bachelor na bachelor Landschapsontwikkeling, Graduation 2020

bachelor na bachelor landschapsontwikkeling

BACHELOR NA BACHELOR LANDSCHAPSONTWIKKELING

 

De bachelor-na-bacheloropleiding Landschapsontwikkeling richt zich op het landschap en op de manieren waarop het landschap kan worden gebruikt in het kader van de ruimtelijke ordening. Dit eenjarige programma is gericht op het opleiden van competente professionals met de analytische en synthetiserende vaardigheden die nodig zijn voor een onafhankelijk en kritisch begrip van het landschap. Dit vormt de basis voor creatieve en onderbouwde plannings- en beheervoorstellen. De mate van complexiteit van de projectopdrachten neemt toe met elke opeenvolgende termijn. In de eerste termijn richten de projecten zich op de analyse van het terrein, met suggesties voor de planning en het ontwerp. In de tweede termijn ligt er meer nadruk op concept en visie voor het ontwerp, terwijl in de derde termijn het beleid het kader vormt van het plannings- en ontwerpproces. Omdat deze projecten inspelen op specifieke vragen uit het veld, sturen discussies tussen studenten en opdrachtgevers het redeneringsproces, met Geografische Informatie Systemen (GIS) als belangrijk instrument. Studenten maken projecten voor gemeenten, provincies en non-profitorganisaties. In het vierde semester testen en integreren de studenten de competenties die ze verworven hebben tijdens een stage bij ontwerpbureaus, openbare instellingen of administraties in België of in het buitenland, waarbij ze zowel de landschapsarchitectuur in haar breedste context als de toepassing van Geografische Informatie Systemen aan bod laten komen.

ADVANCED BACHELOR IN LANDSCAPE DEVELOPMENT

 

The advanced bachelor’s programme in Landscape Development focuses on the landscape, and on the ways that landscape can be used in the context of environmental planning. This one-year programme aims to train competent professionals with the analytical and synthesizing skills that are necessary for an independent and critical understanding of landscape. This forms the basis for creative and substantiated planning and management proposals. The degree of complexity of the project assignments increases with each successive term. In the first term the projects focus on site analysis, with suggestions for planning and design. In the second term, there is more emphasis on concepts and visions for design, while in the third term policy forms the framework of the planning and design process. As these projects respond to specific questions from the field, discussions between students and clients steer the reasoning process, with Geographic Information Systems (GIS) as an important tool. Students make projects for local authorities, provincial councils and non-profit organizations. In the fourth term the students test and integrate the competences they have acquired in an internship in design firms, public institutions or administrations in Belgium or abroad, addressing landscape architecture in its broadest context, as well as the application of Geographic Information Systems.

 

 

Twee gelijkaardige kastelen – één in Vlaanderen, één in Nord-Pas-De-Calais – met daartussen een bijna leeg landschap. Het hoofddoel was het creëren van een recreatief netwerk tussen de twee kastelen.

PARK LINGEZEGEN 2.0

Park Lingezegen is een open landschap dat als buffer fungeert tussen de steden Arnhem en Nijmegen. Door de veranderende gewoontes van de stedelijke bevolking en een afname van de landbouw in het park moet er een regionale voedselstrategie in het park worden geïmplementeerd om het park levensvatbaar te houden.

PROJECT ZENNEVALLEY AND PLAN PINE MARTEN

In Halle komen de twee grootschalige landschapsprojecten van Project Zenne Valley en Plan Pine Marten samen. De studenten werd gevraagd om te kijken hoe deze projecten in de stad Halle kunnen worden uitgevoerd. De belangrijkste thema’s waren: demografische groei, klimaatverandering, versnipperde ruimtes – gedeeltelijk natuur en zuinig ruimtegebruik.

 

 

Two similar castles – one in Flandres, one in Nord-Pas-De-Calais – with in between an almost empty landscape. The main objective was to create a recreational network between the two castles.

PARK LINGEZEGEN 2.0

Park Lingezegen is an open landscape which functions as a buffer between the cities of Arnhem and Nijmegen. Due to the changing habits of the urban population and a decline in agriculture in the park a regional food strategy has to be implemented in the park to keep it viable.

PROJECT ZENNEVALLEY AND PLAN PINE MARTEN

In Halle the two large scale landscape projects of Project Zenne Valley and Plan Pine Marten meet. The students were asked to look at how these projects could be implemented in the city of Halle. The main issues were: demographic growth, climate change, fragmented spaces – partically nature and economical use of space.

 

 

 

 

 • Ruben Blanckaert
 • Simon Burggraeve
 • Caro Cools
 • Joachim De Busschere
 • Robbe De Leenheer
 • Michiel Devos
 • Silke Dispersyn
 • Jorn Eggermont
 • Victor Fioen
 • Samanta Janssens
 • Thijs Klein Ovink
 • Louise Lefebvre
 • Guillaume Mathijsen
 • Jonathan Pillen
 • Hannes Ringoot
 • Mieke Stevens
 • Ine Swennen
 • Stef Van Audekercke
 • Anthony Van Nieuwenhuyze
 • Kelly Van Overstraeten
 • Arnout Van Vlaenderen
 • Aäron Verhulst