Landschaps- en tuinarchitectuur, Graduation 2020

bachelor Landschaps- en Tuinarchitectuur

Landschaps- en tuinarchitectuur is een creatief beroep dat gebaseerd is op inzicht in het landschap. Net als in het werkveld staat ontwerpen centraal in de bacheloropleiding. Ontwerpen is een creatief proces dat bestaat uit exploratie en inspiratie om buitenruimtes van alle schalen te plannen, te ontwerpen en te beheren. De projecten in onze bachelor zijn gebaseerd op realistische en veelal actuele ontwerpcases. Naast ontwerpvaardigheden en handmatige en computergebaseerde visualisatievaardigheden (voor zowel communicatie als ontwerpend onderzoek), moet een landschaps- en tuinarchitect kennis hebben van ecologie, bodems, hydrologie, (planten)materialen, tuinbouw, bouwtechnieken, beleidscontext, ICT, sociologie, geschiedenis, etc. om het landschap te kunnen begrijpen.

 

AFSTUDEERPROJECT

Voor hun afstudeerproject konden de studenten kiezen uit drie projecten, variërend in schaal en thema, maar die vergelijkbaar zijn in complexiteit van de gevraagde ontwerpproducten. Zo heeft iedere student de mogelijkheid om het project te kiezen dat het beste past bij zijn of haar profiel als landschaps- en tuinarchitect.

01 Gemeenschapsondersteunde landbouw op Kasteeldomein Lissabona

Het particuliere kasteeldomein transformeert van een afgesloten terrein naar een plek waar mensen in een natuurlijke en rustige omgeving hun eigen vruchten kunnen komen plukken. Aan de studenten wordt gevraagd om deze CSA zowel functioneel als esthetisch te ontwerpen.

02 De Donkere Wolk, een nieuw park voor Berlare.

Aan de rand waar duizenden jaren geleden de Schelde stroomde en waar nu het Donkmeer ligt heeft de gemeente Berlare een oude camping gekocht. De site is strategisch gelegen als toegangspoort tot verschillende natuurgebieden. De student werd gevraagd om zijn ideeën te geven over het interessante knooppunt tussen dorpskern en natuurgebieden.

03 De Moervaartvallei: over natuurontwikkeling, vitaal platteland en het beleven van het landschap. Een groot deel van de Moervaartvallei wordt omgevormd tot een natuurgebied ter compensatie van de groei van de Antwerpse haven. Aan de studenten werd gevraagd om te kijken hoe de natuur, de vitaliteit van het platteland en de recreatieve aspecten van de Moervaartvallei verder kunnen worden verbeterd.

Landscape and garden architecture is an aesthetically based profession founded on an understanding of the landscape. As in the working field, designing is at the core of the bachelor programme. Designing is a creative process which consists of exploration and inspiration in order to plan, design and manage outdoor spaces of all scales. The projects in our bachelor programme are based on realistic and mostly actual design cases. Besides design skills and manual and computer-based visualisation skills (for both communication and research by design), a landscape and garden architect needs to have knowledge of ecology, soils, hydrology, (plant)materials, horticulture, construction techniques, policy context, ICT, sociology, history, etc. in order to understand the landscape.

 

GRADUATION PROJECT

For their graduation project, the students could choose between three projects, varying in scale and theme, but that are similar in complexity of the requested design products. Every student has the opportunity to choose the project that best suits his or her profile as a landscape and garden architect.

01 Community supported agriculture on Castle domain Lisbona

The privately-owned castle domain is transforming from a closed off site to a place where people can come and harvest their own fruits in a natural and tranquil environment. The students are asked to design this CSA both functional and aesthetically.

02 De Donkere Wolk, a new park for Berlare.

On the edge where thousands of years ago the Scheldt flowed and presently the Donk lake is situated the municipality of Berlare bought an old camping site. The site is strategically located as the gate to several nature reserves. The student were asked to give their ideas on the interesting node between village centre and nature reserves.

03 The Moervaart Valley: on nature development, vital countryside and experiencing the landscape. A large part of the Moervaart Valley is being transformed into a nature reserve as compensation for the growth of the harbour of Antwerp. The students were asked to look on how the nature, the vitality of the countryside and the recreational aspects of the Moervaart Valley could be further improved.

 

 

 

Studenten:

 • Lotte Andries
 • Sanchirsun Batjargal
 • Ruben Bruninx
 • Louis Buerms
 • Stijn Colle
 • Lana Creve
 • Renate De Meester
 • Helena De Raeymaeker
 • Robin De Regge
 • Robin De Smeyter
 • Caro De Visscher
 • Pauline De Vos
 • Bo Demeulemeester
 • Corneel Demuynck
 • Henri Desmet
 • Sebastiaan Devos
 • Victor Dierickx
 • Floris Gerits
 • Mike Havermans
 • Ludovic Henderson
 • Luka Heymans
 • Stive Hoflack
 • Jeroen Hylebos
 • Laurens Maertens
 • Annelies Massart
 • Nina Meijer
 • Luisa Saey
 • Siebe Spittael
 • Leah Sternberg
 • Glenn Stoffels
 • Owen Surgeloose
 • Sofie Switten
 • Alessia Teppa
 • Tim Van Craeynest
 • Puck van Dijk
 • Yorick Van Eetvelde
 • Pauline Van Hoecke
 • Jonas Van Laecke
 • Joost Van Loon
 • Emma Van Severen
 • Eline Van Wynsberge
 • Eva Vandermeeren
 • Eva Vermeylen
 • Kevin Vogelaere
 • Charlotte Wallaert
 • Charlotte Willems
 • Glenn Willems
 • Svetlana Willems
 • Yuehan Yang
 • Florence Yserbyt