1/1

Alice Chaplin, Vrije tijd

master beeldende kunsten - vrije kunsten

NL

‘Een veelbelovende start van een lege dag’.
Het begrip ‘vrije tijd’ ontleent zijn bestaan aan het gegeven dat er ook zoiets bestaat als ‘niet-vrije’- of ‘ingevulde’ tijd. Meestal wordt het begrip gebruikt als een soort intermezzo tussen tijdvakken die niet naar vrije keuze verricht worden, zoals uren van betaalde arbeid, maar ook activiteiten als slapen en eten, vanwege hun dagelijkse noodzakelijkheid. Ik ben geïnteresseerd in het paradoxale karakter van de vrije tijd, dat enerzijds wordt gekenmerkt door vrijblijvendheid en amusement maar anderzijds niet lijkt te kunnen ontsnappen aan een cultureel bepaalde werkethiek. In mijn werk ga ik op zoek naar ‘positieve’ mogelijkheden binnen een schijnbaar onschuldig onderwerp.

EN

‘A promising start to an empty day.’
The concept of ‘free time’ owes its existence to the fact that there is such a thing as ‘nonfree’ or ‘filled in’ time. The term is usually used as a kind of intermezzo between periods that are not planned according to our will, such as wage labour, but also activities as sleeping and eating, since these are daily necessities. I am interested in the paradoxical character of leisure time, which on the one hand is characterized by non-commitment and amusement, but on the other hand seems unable to escape a culturally determined work ethic. In my work I look for ‘positive’ possibilities within a seemingly innocent subject.

Credits

Mentoren / Mentors
Casaer Paul
Vande Veire Frank

Links
http://www.alicechaplin.nl